Chăn ấm, đệm êm gia đình hạnh phúc!

Kích thước giường 2×2.2M