Chăn ấm, đệm êm gia đình hạnh phúc!

Kích thước giường 1.6x2M